صنعت هاپ

شرکت هارپاگ صنعت خاورمیانه، جهت افزایش سطح فناوری، ارتقاء بهرهوری و شاخصهای عملکردی بخش معادن و صنایع معدنی کشور، تولید اپلیکیشن فنی و مهندسی صنعت هاپ را در دستور کار خود قرار داد. مزایای این اپلیکیشن، دارای مطالب علمی با نگاه کاربردی در رشتههای فنی و مهندسی، دسترسی آسان و رایگان به مطالب، بررسی فناوریهای نوین و اطلاع از آخرین رویدادهای صنعتی و معدنی است. لازم به ذکر است، محتویات این اپلیکیشن توسط پژوهشگران صنعتی در رشته های مختلف فنی و مهندسی گردآوری شده است. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت اپلیکیشن، www.Sanathop.ir مراجعه نمایید.

درباره ما

شرکت تخصصی هارپاگ صنعت خاورمیانه با رویکرد نگاه میهنی با اندیشه جهانی در صنایع و معادن در استان کرمان تاسیس گردید

استراتژی: استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت های موجود به منظور رشد و توسعه تفکر علمی و عملی نوآوری باز

ماموریت شرکت