• ارائه و اجرای خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای در زمینه معادن و صنایع معدنی
  • ارائه خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای در امور آب و محیط زیست
  • طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره پروژههای عمرانی
  • فعالیت در زمینه ساخت، احداث سازههای خاکی، خاکریزی، خاکبرداری، جاده سازی و راهسازی
  • ارائه و اجرای پروژههای نقشهکشی و نقشهبرداری
  • تهیه و تولید نرمافزارهای فنی و مهندسی
  • ارائه و اجرای خدمات فنی و مشاورهای در حوزه بهداشت و سلامت محیط کار صنایع و معادن