1- بالا بردن سطح مديريت، فناوری، استفاده بهينه از سرمايه، ارتقاء بهره‌وري و شاخص های عملكردي بخش صنعت و معدن كشور