2- شناسایی، دستیابی و به كارگیری بهینه فناوری های روزآمد در حوزه صنایع و معادن