3- گسترش روابط داخلی و خارجی با کشورهای همسایه و سازمان اکو از طریق تبادل دانش و فناوری در زمینه های علمی و پژوهشی