4- کاهش خامفروشی و ارتقاء ارزش افزوده ازطریق فرآیندهای تولیدی بهینه ، اشتغالزایی مولد و پایدار دراستان و کشور