6- برنامه‌ریزی جهت حضور در بازارهای بین‌المللی و صدور خدمات