7- تبدیل شدن به یك برند مهندسی صاحب دانش فنی روز در زمینه معادن و صنایع معدنی