8- پیشرو در عرصه ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت با قابلیت رقابت در سطح منطقه و كشور