9- مشاركت های داخلی و بین المللی با شركت‌های مرتبط برای اجرای پروژه‌ها